Time MON TUE WED THU FRI SAT SUN
9:00 - 10:00
am
  9:30
Lajin Paida
Chan Yuan Gong
  9:30 - 10:30
Ba Duan Jin
Dharma Sword
  Ba Duan Jin Ba Duan Jin
10:00 - 11:00
am
      10:30 - 11:30
Ba Duan Jin
Jinna Staff
  Dharma Sword Technique Dharma Sword Technique
11:00 - 12:00
noon
          Kung-Fu zen Kung-Fu zen
 
1:30 - 2:30
pm
          Shaolin KungFu
Beginner
(Children)
Shaolin KungFu
Beginner
(Children)
2:30 - 3:30
pm
          Shaolin KungFu Intermediate
(Children)
Shaolin KungFu Intermediate
(Children)
3:30 - 5:00
pm
          Shaolin KungFu
(Youth / Adults)
Shaolin KungFu
(Youth / Adults)
 
6:00 - 7:00
pm
    Shaolin KungFu
Beginner& Intermediate
(Children)
       
7:00 - 8:30
pm
Shaolin KungFu
(Youth / Adults)
Shaolin KungFu
(Youth / Adults)
Shaolin KungFu
(Youth / Adults)
Shaolin KungFu
(Youth / Adults)
Shaolin KungFu
(Youth / Adults)